top of page
חיפוש

מה זה ריבית דריבית?

כתבה: סיון ולד באר


אלברט איינשטיין אמר בזמנו שמדובר בכוח החזק בעולם, הפלא השמיני. למעשה מדובר על הריבית שנצברת על הרווחים שאנו משיגים על החיסכון שלנו. כלומר, אם הריבית היא התשואה שאנו עושים על החסכונות שלנו בפרק זמן מסוים (נניח 10% אחוזים לשנה), הריבית דריבית היא הריבית המצטברת על החסכונות שלנו למשך פרקי זמן ארוכים מכך.

לדוגמה, אם הפקדנו 1,000 ש״ח, והתשואה השנתית היא 10%, לאחר שנה בקרן יהיה 1,100 ש״ח ולאחר שנתיים 1,210. לאחר 30 שנה, אותה הפקדה חד פעמית תהיה שווה כ17,500 ש״ח.

ישנם שני גורמים שמשפיעים על הריבית דריבית - שיעור התשואה ומשך החסכון. ככל שהשניים יהיו גדולים יותר, כך לריבית דריבית יש כוח משמעותי יותר שיוביל להגדלת חסכונותינו.

מה זה כלל ה-72?

נשים רבות שאלו מה פרק הזמן הרצוי לחסכון בשביל להבטיח את כוח הריבית דריבית, ועבור כך יש את כלל ה-72. כלל זה מסייע לחשב את משך הזמן הדרוש להכפלת סכום החיסכון, וזאת בהתאם לתשואה שאנו משיגות על החסכונות שלנו. לפי הכלל עלינו לחלק ב-72 את התשואה הממוצעת, והתוצאה תראה לנו לאחר כמה שנים נכפיל את החיסכון.

לדוגמה, במידה והתשואה הממוצעת היא 10% - 72/10=7.2 כלומר, לאחר 7.2 שנים נכפיל את החסכון הראשוני שלנו.

כאמור, עבור חישוב כלל ה72- עלינו לשער מה התשואה הממוצעת שתהיה למשך פרק זמן החיסכון. בכדי לחשב זה ניתן למצוא באינטרנט אתרי רבים שמראים את התשואה הממוצעות בשוק לאור זמן.

חשוב להדגיש, התשואות לא תמיד חיוביות, וישנן שנים בהן התשואות עלולות להיות נמוכות מהשנים עברו. לכן, עלינו לשמור על הסבלנות גם בזמנים של עליות ובטח בזמנים של ירידות. בטרם נשקיע בשוק ההון עלינו להבין מה טווח ההשקעה שלנו, והאם יש לנו עתודות של חיסכון לזמנים בהן שוק ההון עלול להיות בירידה.

סיון ולד באר, סוכנת ביטוח ופיננסים86 צפיות0 תגובות

Kommentare


bottom of page